• Zwartewaterallee 44-48 , 8031DX Zwolle
  • info@neder-tax.nl
  • Godziny pracy: 10:00 – 17:00
§1: Uwagi ogólne
1. W uwagach ogólnych funkcjonują następujące określenia:
1. Zleceniodawca – strona, która daje Zlecenie
2. Zleceniobiorca: osoba indywidualna, która jest wpisana do Rejestru Doradców Podatkowych lub osoba prawna z których jedna lub więcej zarządzających są członkami Rejestru Doradców Podatkowych.
3. Zlecenie lub/bądź Umowa: umowa zlecenia w którym wypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności względem Zleceniodawcy, należących do zakresu działalności doradcy podatkowego. Do tych czynności należą wszystkie czynności, które zawierało zlecenie i inne czynności wynikające ze zlecenia oraz z nim związane, a więc między innymi, ale nie do tego ograniczone:
– porady w kwestiach fiskalno-prawnych,
– składania deklaracji podatkowych,
– występowanie jako pełnomocnik w procedurach fiskalnych takich jak: żądania, sprzeciwy i odwołania, także odwołania do wyższych instancji i odwołania kasacyjne,
– całkowite lub częściowe prowadzenie księgowości,
– wykonywanie zestawień rocznych i innych zestawień finansowych, takich jak rozliczenia roczne, raporty lub sprawozdania kredytowania,
– wszystkie inne, w najszerszym słowa znaczeniu i w każdym razie zawierające działania zawarte w potwierdzeniu Zlecenia.
2. Wszystkie Zlecenia zostaną wyłącznie zaakceptowane i i wykonane przez Zleceniobiorcę, a nie powinno dotyczyć artykułów takich jak 7.404, 7.407 pt 2 Kodeksu Cywilnego niezależnie czy Zleceniodawca przededłużył umowę w sposób wyraźny czy automatycznie bez jej wypowiedzenia biorąc pod uwagę jej wypełnienie, przez określoną osobę bądź określone osooby
3. Wszystkie warunki Ogólnych zasad są również sformułowane na rzecz tych tych, którzy pracują dla Zleceniobiorcy w celu wykonania Zlecenia, do których wlicza się pomocników i personel Zleceniobiorcy oraz osoby trzecie czyli dyrektorów, współwłaścicieli, oraz wspólników i podwładnych Zleceniobiorcy.Osoby te mogą powołać się na to wobec Zleceniodawcy.
§2: Zastosowanie
1. Uwagi ogólne mają zastosowanie do wszystkich Zleceń lub Umów między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą lub ich przedstawicielami prawnymi, podobnie jak wynikające z tego tytułu lub związane z nimi umowy , tak jak i przedstawione przez Zleceniebiorcę promocje lub oferty
2. Zastosowanie Zasad Ogólnych zostanie wyraźnie wskazane Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.
3. Warunki, które różnią się od zwartych w tej umowie są wyłącznie respektowane, jeśli Zleceniobiorca potwierdził je pisemnie Zleceniobiorcy. Jeśli w sposób jednoznaczny i pisemny zostały dokonane inne ustalenia, to wtedy te odchylenia lub dopełnienia Zasad Ogólnych mają zastosowanie tylko do tej jednej, jedynej umowy.
4. Jeśli jakakolwiek klauzula, która jest częścią tych Zasad ogólnych zostałaby unieważnionia lub zlikwidowana, umowa w pozostałym kształcie pozostanie ważna, a klauzula ta zostanie natychmiast zmieniona, przez klauzulę która jest jak najbliższa w swoim zakresie poprzedniej klauzuli.
§3: Zawarcie Umowy
1. Umowa zostaje zawarta w momencie, kiedy zostaje odesłana Zleceniobiorcy i podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę. Potwierdzenie zlecenia bazuje na na dostarczonej w momencie przyjęcia Zlecenia przez Zleceniodawce informacji. Przy potwierdzeniu Zlecenia należy zwrócić uwagę, żeby Zlecenie było wypełnione właściwie i całkowicie.
2. Jesli Zlecenie zostało wydane ustnie lub jesli potwierdzenie Zlecenia nie zostało (jeszcze) podpisane, Zlecenia takiego dotyczą Zasady Ogólne od momentu kiedy Zleceniodawca wyraził prośbę o rozpoczęcie wykonywania Zlecenia.
§4: Dane i informacje
1. Zleceniodawca jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniobiorcy informacji , których Zleceniobiorca potrzebuje, podobnie jak i informacji o których prawdopodobnie może wiedzieć, że są koniecznie do właściwego wykonania Zlecenia. Informacje te powinny zostać dostarczone a) o czasie b) w formie jakiej zażyczył sobie Zleceniobiorca c) w sposób w jaki zażyczył sobie Zleceniobiorca.
2. Zleceniobiorca gwarantuje zgodność, kompletność i prawdziwość dostarczonych informacji, dostarczonych przez niego samego lub w jego imieniu, także w przypadku, kiedy informacje są udzielane przez osoby trzecie, o ile z rodzaju Zlecenia nie wynika nic innego.
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zleceniobiorcy we wszystkich kwestiach, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie Zlecenia.
4. Zleceniobiorca ma prawo do rezygnacji wykonywania Zlecenia do momentu w którym Zleceniobiorca spełni warunki wskazane w punkcie pierwszym, drugim i trzecim.
5. Dodatkowe koszty, roboczogodziny lub ewentualne szkody w stosunku do Zleceniobiorcy wynikające z faktu, że Zleceniodawca nie wywiązał sie ze zobowiązań zawartych w punktach pierwszym,drugim i trzecim, sa rozliczone na koszt i rachunek Zleceniodawcy.
6. Na pierwsze żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca jest zobowiązany do odesłania oryginalnych i dostarczonych przez Zleceniobiorcę dokumentów.
7. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zgodną z ustawą o danych osobowych realizację powierzonego Zlecenia, a więc co za tym idzie udzielenie Zleceniobiorcy informacji o danych osobowych personelu, klientow lub osób trzecich, także kiedy pochodzą one od osób trzecich lub w myśl Zlecenia zostaną przekazane osobom trzecim. Zleceniobiorca nie może zostać pociągniety do odpowiedzialości jeśli Zleceniodawca nie uczyni tego lub zrobi to niewlaściwie.
§5: Wykonanie Zlecenia
1. Zleceniobiorca określa sam sposób w jaki i przez kogo zostanie wykonane Zlecenie, przy czym będzie brał pod uwagę, na ile to możliwe, wyrażone życzenia Zleceniodawcy.
2. Jeżeli Zleceniodawca postanawia zaangażować osoby trzecie do wykonania powierzonego mu zadania, winien zrobić to po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy
3. Zleceniobiorca powinien realizować powierzone mu Zlecenie w jak najlepszy sposób i ze starannością jaką nakazuje etyka zawodowa; Zleceniodawca nie gwarantuje naturalnie osiągnięcia zamierzonego rezultatu.
4. Zlecenie zostaje wykonane z uwzględnieniem zastosowanych reguł zawodowych i tych, które muszą być spełnione mocą prawa. Zleceniobiorca udziela całkowitej pomocy w stosunku do Zleceniodawcy w związku ze zobowiązaniami, jakie mogą z tego faktu wypływać.
5. Zleceniodawca został powiadomiony o tym, że Zleceniobiorca na podstawie Ustawy o zapobieganiu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Wwft):
1. jest zobowiązany do zbadania identyfikacji/tożsamości Zleceniodawcy,
2. jest zobowiązany do zameldowania o określonych transakcjach do urzędów powołanych w tym celu przez państwo.
6. Pod pojęciem reguł zawodowych ma się na myśli tak czy inaczej regulacje, które zawiera ten regulamin.
7. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe jako następstwo respektowania przez Zleceniobiorcę obowiązującego ustawodawstwa.
8. Zleceniobiorca prowadzi w temacie tego Zlecenia specjalną dokumentację roboczą, zawierającą kserokopię istotnych dokumentów, która jest własnością Zleceniobiorcy.
9. Podczas wykonywania Zlecenia zarówno Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca mogą na prośbę jednego z nich komunikować się za pomocą poczty elektronicznej. Zleceniodawca i Zleceniobiorca nie są jednak odpowiedzialni za szkody, które mogłyby wyniknąć z używania poczty elektronicznej. Jednak tak Zleceniodawca, jak i Zleceniobiorca mogą wychodzić z założenia, że obie strony zrobią wszystko, aby zapobiec ryzyku rozpowszechniania się wirusów i deformacji.
10. W przypadku wątpliwości wokół zawartości lub wysłania poczty elektronicznej wyciąg z datami z systemu komputerowago Zleceniobiorcy jest decydujący.
§6: Terminy
1. Terminy, w których powinny być wykonane czynności są jedynie terminami objętymi sankcjami, jeśli zostało to pisemnie uzgodnione.
2. Jeśli Zleceniodawca winien jest zaliczkę lub powinien w celu wykonania Zlecenia dostarczyć potrzebnych informacji i danych , to wówczas termin, w którym czynności winne być zakończone, nie może być wcześniejszy niż czas kiedy Zleceniobiorca otrzymał owe opłaty lub odpowiednio potrzebne informacje i dane znalazły się w jego posiadaniu.
3. Umowa nie może zostać – jeśli nie zostalo ustalone, że jej realizacja jest niemożliwa – rozwiązana przez Zleceniodawcę z powodu przekroczenia terminu wykonania, wcześniej niż po wygaśnięciu ustalonego terminu, bo wtedy Zleceniodawca powienien wyznaczyć realny termin wykonania raz jeszcze (całego) Zlecenia i dopiero wtedy jeśli Zleceniobiorca nie wywiąże się ze Zlecenia a lub nie wywiąże się całkowicie w ciągu podanego terminu może mieć to miejsce.
§7
1. Umowa ma miejce na czas nieokreślony, o ile jej treść, rodzaj lub zamierzenie wynikające z powierzonego Zlecenia wskazuje, że jest ono na czas określony.
2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą zerwać w każdej chwili (w międzyczasie) Umowę przestrzegając 3 dniowego terminu rezygnacji, poza przypadkiem gdy zerwanie umowy w tym czasie przeciwstawia się względom realnym i kwestiom odpowiedzialności. Rozwiązanie umowy winno być pisemne i w takiej formie zakomunikowane drugiej stronie.
3. Umowa może być rozwiązana bez wzięcia pod uwagę terminu rozwiązania umowy w przypadku, kiedy strona przeciwna nie jest w stanie zapłacić za swoje długi lub kiedy został ustanowiony kurator, administrator lub likwidator, podlega sancji długów, lub z jakichkolwiek innych powodów zaprzestaje działalności lub jeśli wystąpienie jednego z tych powodów u drugiej strony stanowi realną możliwość, albo jeśli zaistniała sytuacja w której natychmiastowe rozwiązanie jest w interesie strony rozwiązujacej umowę.
4. Zleceniobiorca ma prawo w wypadku (przedwczesnego) rozwiązania umowy do zapłaty deklaracji kosztów wykonanej do tego momentu usługi, przy czym Zleceniobiorca ma obowiązek dostarczyć Zleceniodawcy wyniki osiągniętych rezultatów do tej chwili lub potwierdzenie wykonanych do tego momentu czynności.
5. Jeśli przedwczesne rozwiązanie nastąpiło z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma prawo do zwrotu poniesionych przez niego kosztów, które mają związek z stratą dochodu, podobnie jak dodatkowe koszta, które Zleceniobiorca musiał, w granicach rozsądku, poczynić lub będzie zmuszony do poczynienia w związku z przedwczesnym rozwiązeniem Umowy ( takie jak koszty podwykonawcy), pod warunkiem, że u podstawy rozwiązania umowy nie ma faktów czy okoliczności, które wskazywałyby na Zleceniobiorcę , jako tego, który przyczynił się do rozwiązania Umowy.
6. Jeśli doszło do rozwiązania umowy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo do współpracy ze strony Zleceniobiorcy przy scedowniu czynności na osoby trzecie, o ile powody tego rozwiązania Umowy nie mają podłoża w postępowaniu Zleceniodawcy.
7. O ile przekazanie czynności ma dodatkowe następstwa finansowe dla Zleceniobiorcy, to zostaną one naliczone na koszt Zleceniodawcy.
8. Przy zakończeniu Umowy każda ze stron mająca w posiadaniu dobra, rzeczy czy dokumenty, będące własnością drugiej strony, winna je natychmiast tej stronie przekazać.
§8: Ochrona własności intelektualnej
1. Wszystkie prawa mające cokolwiek wspólnego z produktami intelektu, których Zleceniobiorca rozwija i używa przy wykonaniu Zlecenia, w tym porady, sposób pracy, wzory kontraktów, systemy, projekty systemów i programy komputerowe, są własnością Zleceniobiorcy, o ile nie są własnością osób trzecich.
2. Bez wcześniejszego, wyraźnego pozwolenia Zleceniobiorcy, Zleceniodawca nie ma prawa do produktów intelektualnych lub ich udokumentowych form na nośnikach elektornicznych, łącznie z powielaniem wraz z osobami trzecimi lub przez osoby trzecie, ich publikacji lub eksploatacji, z zachowaniem określonych artykułem 9.4.
§9: Zachowanie tajemnicy i wyłączność
1. Zleceniodawca jest zobowiązany przez lub w imieniu Zleceniobiorcy do zachowania tajemnicy w stosunku do osób trzecich, które nie maja związku z wykonywanym Zleceniem, jeśli chodzi o otrzymane dane lub informacje. Ten obowiązek nie ma zastosowania, jeśli z tytulu wykonywanego zawodu lub ustawowo istnieje zobowiązanie o upublicznieniu danych, w tym w zwiazku z Ustawą przeciwko praniu pieniędzy lub zwalczaniu finansowania działalnosci terrorystycznej (wwft) lub innego rodzaju międzynarodowego ustawodawstwa lub o ile Zleceniodawca zwolnił Zleceniobiorcę z tego obowiązku. Zachowanie tajemnicy ma także zastosowanie do przetwarzania uzyskanych danych i ich rezultatów.
2. Punkt pierwszy nie wyklucza kolegialnego omówienia wewnątrz organizacji Zleceniobiorcy, o ile Zleceniobiorca uważa, że jest to warunek właściwego i dokładnego wykonania powierzonych mu w sensie zawodowym lub ustawowym czynności.
3. Jeśli Zleceniodawca występuje w swoim imieniu w procedurze dyscyplinarnej, cywilnej, administracyjnej lub administracyjno prawnej czy karnej ma prawo do użycia danych, które otrzymał w trakcie wykonywania Zlecenia, jeśli według niego ma to realne znaczenie.
4. Poza wyraźną, wcześniejszą pisemną zgodą Zleceniobiorcy, Zleceniodawca jest zobowiązany nie dzielić się z osobami trzecimi poradami, opiniami, a także i pisemnymi wyrażeniami Zleceniobiorcy, również ich nie publikować, z wyjątkiem, kiedy wynika to bezpośrednio z umowy, służy zdobyciu fachowej opinii dotyczącej działalności Zleceniobiorcy, oraz jeśli Zleceniodawca ma prawny obowiązek upublicznienia, lub jeśli Zleceniodawca występuje w swoim własnym imieniu w w procedurze dyscyplinarnej, cywilnej, administracyjnej lub administracyjno prawnej czy karnej.
5. Zleceniobiorca ma prawo do wskazania nazwiska Zleceniodawcy i w liniach ogólnych rodzaju wykonywanego Zlecenia dla (biznesowych) partnerów Zleceniobiorcy przy referencjach dotyczących doświadczenia zawodowego Zleceniobiorcy.
6. Zleceniobiorca ma prawo do po wykonaniu Zlecenia i otrzymaniu danych liczbowych, użycia ich do celów statystycznych lub porównywalnych, o ile dane te nie są w stanie doprowadzić do indywidualnych zleceniodawców.
7. Z wyjątkiem sytuacji zawartych w poprzednich punktach, Zleceniobiorca nie ma prawa dzielenia się informacjami udzielonymi przez Zleceniodawcę do innych celów niż te do jakich zostały otrzymane.
§10: Dane osobowe
1. W ramach zlecenia powierzonego przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy lub w ramch wypełnienia ustawowych obowiązków spczywających na Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca może użyć danych osobowych Zleceniodawcy i/lub osób z nim związanych lub /i pracujących dla Zleceniodawcy,
2. Bez wcześniejszego, wyraźnego pozwolenia Zleceniobiorcy, Zleceniodawca nie ma prawa do produktów intelektualnych lub ich udokumentowych form na nośnikach elektornicznych, łącznie z powielaniem wraz z osobami trzecimi lub przez osoby trzecie, ich publikacji lub eksploatacji, z zachowaniem określonych artykułem 9.4.
3. W związku z optymalizacją usług w stostunku do Zleceniodawcy lub w związku z możliwością zwrócenia się Zleceniodawcy lub/i osób pracujących dla Zleceniodawcy z informacjami i usługami Zleceniobircy i osób trzecich, Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę w ramach czynności takich jak wymienione w punkcie pierwszym i drugim ma miejsce w sposób przewidziany ustawowo i według regulacji związanych z ochroną danych osobowych.
§11: Honorarium
1. Zleceniodawca jest winny Zleceniobiorcy honorarium i zwrot poczynionych kosztów wedle taryfy, sposobu obliczania i sposobu wykonywania pracy Zleceniobiorcy.
2. Zleceniobiorca ma prawo do otrzymania Zaliczki od Zleceniodawcy.
3. Jeśli po podpisaniu Umowy, ale przed całkowitym wykonaniem Zlecenia zmieniły się czynniki mające wplyw na pensje i/czy ceny, Zleceniobiorca ma prawo do ponownego odpowiedniego dostosowania taryfy.
4. Taryfy nie zawierają podatku obrotowego oraz innych opłat, których wymagają instancje rządowe.
§12: Zapłata
1. Zapłata powinna zostać uregulowana bez żadnych odliczeń, zniżek lub rozliczeń, w walucie holenderskiej i przy pomocy przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy podany na fakturze w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Data zapłaty to data, kiedy kwota zapłaty znalazła się na rachunku Zleceniobiorcy. Sprzeciw przeciwko wysokości faktury nie zwalnia z obowiązku jej uregulowania w terminie przez Zleceniodawcę.
2. Jeśli Zleceniodawca nie uregulował zapłaty w czasie podanym w punkcie pierwszym lub w innym terminie uzgodnionym między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, to wtedy Zleceniodawca zalega z płatnością na mocy prawa i Zleceniobiorca ma prawo od tego momentu doliczyć sobie ustawowe oprocentowanie.
3. Jeśli Zleceniodawca nie zaplacił w czasie wyznaczonym w punkcie pierwszym, jest wtedy zobowiązany do poniesienia kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę, takich jak koszta pozasądowe i sądowe ( poboru długów), a także w zakresie w jakim te koszty przekraczają wysokość kosztów sądowych, chyba, że Zleceniobiorca jako strona przegrywająca sprawę został zasądzony do zapłacenia kosztów.
4. W przypadku wspólnego Zlecenia, o ile Zlecenie to zostało wykonane dla grupy Zleceniodawców, są oni wspólnie odpowiedzialni za zapłatę rachunków, faktur i należnego oprocentowania i kosztów.
5. Zleceniobiorca rezerwuje sobie prawo do – także w trakcie wykonywania zlecenia, o ile pozycja finansowa lub sposób regulacji należności Zleceniodawcy daje to tego uzasadnione powody – do otrzymania od Zleceniodawcy całkowitej lub częściowej zaliczki i /lub otrzymania gwarancji, w wypadku braku której Zleceniobiorca ma prawo do zaprzestania wykonywania swoich czynności.
§13: Reklamacje
1. Reklamacja w związku z wykonanymi czynnościami lub wysokością faktury powinna zostać przedstawiona pisemnie pod karą wygaśnięcia wszystkich praw do wszystkich umów w ciągu 30 dni od daty wysłania dokumentów lub informacji, której dotyczy reklamacja lub także później, jeśli Zleceniodawca wykaże , że nie mógł odkryć tego wcześniej ale w ciągu 30 dni od czasu odkrycia niewłaściwości.
2. Reklamacja nie daje prawa do niezapłacenia rachunków przez Zleceniodawcę, z wyjątkiem przypadku jeśli Zleceniobiorca uznał zasadność reklamacji Zleceniodawcy.
3. W przypadku poprawnie zgłoszonej reklamacji Zleceniobiorca ma prawo wyboru między ponownym rozliczeniem zapłaconego honorarium, bezpłatną poprawą wykonania Zlecenia lub wykonaniem jego od nowa, lub całkowitym bądź częściowym (już) nie wykonywaniem Zlecenia w zamian za zwrot zapłaconego przez Zleceniodawcę honorarium (proporcjonalnie).
§14: Odpowiedzialność
1. Zleceniobiorca zobowiązuje ubezpieczyć się zgodnie z zasadami regulaminu Regulaminu Wykonywania Zawodu (RBU) Rejsetru Doradców Finansowych i być ubezpieczonym od odpowiedzialności jako rezultatu, nie/niewłaściwego/ nie o czasie i nie pełnego / wykonania Zleceń. Zleceniobiorca ma obowiązek wysłać Zleceniodawcy na pierwszą jego prośbę kopię warunków polisy ubezpieczeniowej.
2. Odpowiedzialność za odszkodowanie od poniesionej szkody ogranicza się do sumy, która na podstawie zaznaczonego w punkcie pierwszym ubezpieczenia rzeczywiście zostanie wypłacona, zwiększona o wysokość ryzyka własnego. O ile bez jakiegokolwiek powodu, ale poza winą lub odpwiedzialnością Zleceniobiorcy, nie może zostać wypłacona jako odszkodowanie na mocy ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie 1, to wtedy każda odpowiedzialność ogranicza się do dwukrotności tej sumy, którą Zleceniodawca zapłacił średnio jako określone w artykule 11 honorarium (bez podatku obrotowego) Zleceniobiorcy i /lub winien jest jeszcze w kwestii czynności, z którymi ma związek kwestia podlegająca odszkodowaniu lub jest z nią w jakiejś relacji, z maksimum trzysta tysięcy euro ( euro 300.000).
3. 14.3 Ustalone w poprzednim punkcie ograniczenie odpowiedzialności nie jest ważne, jeśli szkoda dokonana została z premedytacją lub jest skutkiem rażącego zaniedbania Zleceniobiorcy.
4. Zleceniobiorca nie jest jednak odpowiedzialny za:
– szkodę powstałą u Zleceniodawcy lub osób trzecich, a będącą wynikiem udzielenia niewłaściwych lub niepełnych danych lub informacji Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę albo inaczej jest następstwem postępowania lub zaniedbania Zleceniodawcy.
– szkodę powstałą u Zleceniodawcy lub osób trzecich która jest następstwem postępowania lub zaniedbania osób pomocniczych włączonych przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę ( z wyłączeniem pracowników Zleceniobiorcy), także jeśli są pracownikami współpracującej ze Zleceniobiorcą organizacji.
– szkody zakładowe, niebezpośrednie albo będące następstwem u Zleceniodawcy lub osób trzecich.
5. Żądanie zadośćuczynienia szkody powinno być przedłożone w ciągu dwunastu miesięcy po odkryciu szkody przez Zleceniodawcę lub od momentu w którym w realny sposób mógł ją odkryć. W przypadku nie spełnienia tego warunku takie żądanie jest bezpodstawne.
6. Zleceniodawca ma obowiązek ochrony Zleceniobiorcy przed szkodami i wszelkimi żądaniami osób trzecich, takimi jak udziałowcy, zarządzający, komisarze i personel Zleceniodawcy lub zrzeszone osoby prawne i przedsiębiorstwa oraz inni, którzy są związani z organizacją Zleceniodawcy –jako konsekwencja lub mający związek z czynnościami Zleceniobiorcy na rzecz Zleceniodawcy, z wyjątkiem przypadków jeśli te roszczenia są wynikiem celowego działania lub rażących zaniedbań Zleceniobiorcy.
7. Zleceniodawca zabezpiecza Zleceniobiorcę w szczególności przed żądaniami osób trzecich z powodu szkody, która została spowodowana tym, że Zleceniodawca udzielił niewłaściwych lub niepełnych informacji, o ile Zleceniodawca udowodni, że szkoda nie ma związku z karygodnym postępowaniem lub zaniedbaniem lub jest wynikiem celowego działania lub rażących zaniedbań Zleceniobiorcy. Przez roszczenia osób trzecich rozumie się także nałożone na Zleceniobiorcę jako współwinnego zaniedbań podatkowych karę administracyjną.
§15: Termin ostateczny
1. Jeśli w ogólnych zasadach nie zostało ustalone nic innego, żądania Zleceniodawcy z jakiegokolwiek powodu także przed Zleceniobiorcą, w związku z wykonywaniem czynności przez Zleceniobiorcę, wygasają w każdym przypadku po upływie roku od momentu w którym Zleceniodawca został zapoznany lub realnie mógł zapoznać się z istnieniem takiego prawa.
§16: Wybór prawa i sądu
1. Wszystkie umowy między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą podlegają wyłącznie jurysdykcji holenderskiej.
2. O ile strony nie postanowią wyraźnie inaczej i nie uczynią tego w formie pisemnej, wszystkie spory, które będą mieć związek z Umowami między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą zostaną przedłożone sędziemu w miejscu, gdzie swą siedzibę ma Zleceniobiorca.
3. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą pomimo powyższego wybrać inny sposób postępowania w sytuacji spornej.
4. Zleceniodawca może zgłosić skargę w Radzie Dyscyplinarnej przy Rejestrze Doradców Podatkowych. W takim przypadku Rada przed przyjęciem skargi, poradzi obu stronom w pierwszym rzędzie udanie się do mediatora i podjęcie próby zażegnania sporu.
§17: Zmiany
1. Zleceniobiorca ma stałe prawo do zmiany Zasad Ogólnych.
2. Zmiany te są wiążące dla Zleceniodawcy jedynie w przypadku, kiedy zostały zdeponowane w Izbie Handlowej i fabryk lub w rejsetrze sądu okręgowego i kiedy Zleceniobiorca zapoznał z tymi zmianami Zleceniodawcę, a ten w ciągu 14 dni od otrzymania tej wiadomości nie zareagował pisemnie do Zleceniobiorcy, że się z nimi nie zgadza.
Zasady Ogólne pochodzą z dnia 21 lutego 2011 i są pod numerem 51/2011 zdeponowane w Sądzie w Utrechcie.